dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

jégaalél y- : gone yaa nga def ay jégaalél di jàng.