dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

xibaar : dinañuy wax tamit xabaar. (seetal xabaar)

xibaar b- : dinañuy wax tamit xabaar b-. (seetal xabaar)

xibla b- : dinañuy wax tamit xébla b-. (seetal xébla)

xiddi : dellu ginnaaw. bi mu séenee alkaati yi di ñëw, la xiddi.

xidd : (ne xidd). xerem (ne). ñu ngi ne xidd di déglu li leen jàngalekat bi di wax.

xiiboon : wéradi. dafa xiiboon, fu mu tollu mu ngi feebar. safaan wi mooy wér.

xiif : dafa xiif ba mënul a dox bu baax. safaan wi mooy suur wala regg.

xiim 1 : togg àttaaya. yow mënuloo xiim.

xiim 2 : (ne xiim). patt (ne), tekk (ne). maa ngi wax ak moom mu ne xiim rekk.

xiin : bi ñu gisee asamaan si xiin lañu daw ñibbi.

xiin g- : xiin xeetu ndënd la.

xiir 1 : jañ nit ci dara. kenn xamul lu ko xiir ci li mu def. dinañuy wax tamit xiirtal.

xiir 2 : xiir mooy yegg ci xél wu mag.

xiir g- : yar b-. xiir la yorewoon di dóor nit ñi rekk.

xiiroo : jollasante, xuloo. faluñu leen ngir ngeen nekk fi di xiiroo. dinañuy wax tamit xiiroonte. safaan wi mooy neexoo.

xiiru : def lu raglu. xaj baa ngi xiiru.

xiise : xàjjale, tàggale. ndaw si fexe na ba xiise ñaari xarit yi. safaan wi mooy boole.

xiis : soxor. muus mi dafa xiis.

xiis g- : ay xiis lay wut ngir ràbb ay basaŋ.

xiisu : xureeku, xoosu. lan nga doon def ba xiisu nii ?

xiit-mball g- : xiit-mball xeetu yére jigeen bu gàtt la.

xiiwal g- : dinañuy wax tamit xéwal g- wala xéewal g-. (seetal xéewal)

xiix : yore asm. ba muy xale ba léegi, dafa xiix.

ximmaliku : baatu ximmaliku mu ngi jóge ci baatu xëm. (seetal xëm)

ximmali : baatu ximmali mu ngi jóge ci baatu xëm. (seetal xëm)

ximmi : baatu ximmi mu ngi jóge ci baatu xëm. (seetal xëm)

xippi : sànq ba léegi mu ngi xef ak a xippi. safaan wi mooy xef.

xipp : dinañuy wax tamit xepp 1. (seetal xepp)

xiqi : dinañuy wax tamit xekki. (seetal xekki)

xirim y- : dinañuy wax tamit xérem y- wala xërëm y-. (seetal xërëm)

xirtal : dinañuy wax tamit xiir 1. (seetal xiir)

xise b- : wax ji aju ci am mbir. man dée déggaguma xise boobu.

xitimba : ku xitimba mooy ku amatul ay xef.