dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

weccaatle : weccaatle nañu seen dàll yi. dinañuy wax tamit weccee.

weccante : dañoo weccante ay portaabal. dinañuy wax tamit weccoo.

weccee : dañoo weccee ay dàll. dinañuy wax tamit weccaatle wala weccoo.

wecc : baatu wecc dafay ànd ak baatu set di tekki bu mu ëpp. raxas na bool yi ba ñu set wecc.

wedamloo : noppiloo. li mu yor sa teraanga, bu mu tax mu wedamloo la. safaan wi mooy waxloo.

weddi : weddi na li mag ñi waxoon. dinañuy tamit wéddi.

weej : weer. bu ko keneen xamee, yow yaa ko weej ndax bañ koy wax, ñun ñaar rekk a fa nekkoon. safaan wi mooy suturaal.

ween w- : danga war a nàmpal sa liir bi ak say ween.

weer 1 : fóot na yére yi ba weer leen. safaan wi mooy weri.

weer w- 1 : ci weer wii la xale bi judduwoon.

weer 2 : feeñal. moom moo la weer.

weer w- 2 : weer wi feeñ na, suba dañuy woor.

weer b- : kaas b-, goblet b-. kaasu weer bi toj na. / lonet y-. su takkul ay weer, du gis dara.

wees : bi mu may woo telefon, wees nañu Jurbel. / waxtu wi ñu waxantewoon wees na bu yàgg.

weex-bët : dafa weex-bët mootax lu mu tànn rekk, tegaat ko.

weex-dunq : dafa weex-dunq rekk mootax ñu boole ko ci wax ji wànte yégul, téenul.

weex : weex aw melo la. yére yu weex rekk lay sol.

wef 1 : buddi ay dunq wala ay kawar. dafa tàmmu di wef ay kawari poqataanam.

wef 2 : bów. xaj yiy wef xanaa dañoo gis ab sàcc ?

weg : fonk, naw, yég. Góor gi ñépp a ko weg ci diwaan bi. safaan wi mooy yab.

wegu : ku wegu mooy kuy tiitaru ci xam-xamam.

welaxle : nekk di sànni say gët fépp. gan gaa ngi toog ci saal bi di welaxle rekk.

wel w- : wel ab rab wu mën a gas ay pax di ci dëkk la.

weng : dëng, moy. barigo ndox bi dafa weng. safaan wi mooy jub.

wen g- : wen xeetu garab la. dinañuy wax tamit wéen g-.

we w- : dafay dagg ay we.

weñe : xuur. paaka bi tàmbali naa weñe.

weñ g- : weñ gi xaalis la.

weñ w- : weñ wi dal na ci soow mi.

wer-weri : di def ni aw sax. biir biy mettee ko tax di wer-weri.

werante : buñ xëyee ci ron keppaar gi lañuy nekk di werante rekk bañ a wuti liggeey. dinañuy wax tamit weerante.

wereg g- : wereg xeetu garab la ci réew mi.

wereyaan g- : dundug wereyaan lañuy fay dund.

weri : weri na yére yi ba pare. safaan wi mooy weer.

wermisel b- : wermisel lañu toggoon ca xew la.

wer w- : sax w-. siddeem si dafa am ay wer.

werta : ñax-mu-tooy, coy. piis bu werta la jënd.

wesar : tasaaroo fu nekk. gerte gaa ngi ne wesar fépp. safaan wi mooy dajaloo wala booloo.

weseŋ : wow. ceeb bi mu togg dafa weseŋ. safaan wi mooy tooy.

wes : raxas ku saw. xale bi lay wes. dinañuy wax tamit wis.

wetaañaamu : wetaañaamu mooy gis loo bëgg di wër-wëral ngir ñu may la ci. dinañuy wax tamit wedaañaamu.

wetare : joxe lii ñu, jox la lee, weccee. jaaykatu soow bi nangu na wetare dugub ak soow.

weteñ w- : weteñ xeetu màtt la.

wet g- : wàll g-. jaar naa seen wetu kër. / wet gi dafay metti démb ba léegi.

wetti : jeexal dooley nit. saaku yi mu dëkk di yenu ñoo ko wetti.

wex : guro bi dafa wex. / naqadi deret. gone gi dafa wex, du noppi mukk. safaan wi mooy lewet wala laabiir.