dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

góob : suna yi ñor nañu, ñu ngi góob léegi.

góom b- : dana b-. demal faji sa góom bi, bu ko sooxaale.

góor-jigeen b- : góor guy def yëfi jigeen. góor-jigeen bi génne nañu ko réew mi.

góor-xaraasi g- : góor gu nekk ji digg dooleem, waxambaane w-. góor-xaraasi bu tollu ni yow, dara jotu la, ngay wër di yalwaan.

góorayiw : taaru (xale bu góor). waa ju góorayiw a ko takk.

góor : jabaram doom ju góor la am.

góox : tiye ndox wala lu ko mel ci gémmeñ. naanal ndox mi nga góox. dinañuy wax tamit guux. safaan wi mooy goqi.

gósi b- : sómbi m-. kenn mënul a xàmme ku reere ginaar ak ku reere gósi.